Sacchetto Bio Sa Kanam dafa Rafet

Sacchetto Bio composto da:

- Maschera viso purificante Moringa

- Trattamento intensivo viso Aloe Vera "Chouette Mama"

- Burrolabbra

28,00 € 34,00 €